Priopćenje za javnost Ministarstva hrvatskih branitelja

Priopćenje za javnost Ministarstva hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja oštro odbacuje svaki pokušaj manipulacije javnosti
senzacionalističkim insinuacijama o „muljažama“ i „kaosu“ vezanim uz postupak stambenog
zbrinjavanja u mandatu ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.

Radi potpunog, istinitog i objektivnog informiranja hrvatske javnosti dužni smo reagirati i izvijestiti o sljedećem:
Od svog osnutka 1998. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja dodjeljuje stanove i stambene kredite.
Dug po stambenim kreditima, u manjem ili većem obimu, seže od prvih dodjela stambenih kredita, a
iznos od 4.413.581,79 eura akumuliran je tijekom svih tih godina. Na dug se obračunavaju redovne i
zakonske zatezne kamate, stoga nije nastala šteta za državni proračun.
Od osnutka, Ministarstvo hrvatskih branitelja uvijek je imalo bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za
reviziju, što znači da predmetna postupanja nisu bila sporna, odnosno protuzakonita, iako je dug
postojao i nisu poduzimane nikakve radnje oko njegovog smanjenja. U slučaju da smatra kako postoje
elementi kaznene odgovornosti, Državni ured za reviziju obvezan je proslijediti nalaz DORH-u na
postupanje, a ne Ministarstvo hrvatskih branitelja kako se navodi u medijski napisima.
Niti jedna Vlada, niti jedan ministar ili državni dužnosnik Ministarstva hrvatskih branitelja, prije
sadašnjeg ministra, nije poduzimao nikakve radnje prema korisnicima koji nisu uredno podmirivali
svoje obveze po dodijeljenim stambenim kreditima i nisu pratili namjenski utrošak dodijeljenih
sredstava, niti je u Ministarstvu hrvatskih branitelja bila formirana služba koja bi se time bavila, do
prije dvije godine. Postupak prisilne naplate prema korisnicima stambenih kredita, odnosno prema
njihovim sudužnicima/jamcima poduzimala je i poduzima poslovna banka kojoj je temeljem ugovora
o poslovnoj suradnji povjeren taj posao.
Posljednji bezuvjetni nalaz, odnosno nalaz u kojem nisu navedeni nedostaci ili nepravilnosti u radu
Ministarstva, bio je za 2012. godinu. Revizija Ministarstva nije rađena naredne tri godine. U vrijeme
preuzimanja Ministarstva, ministar je zatekao neuredno stanje koje je opisano kao nepravilnosti za
stambeno zbrinjavanje u nalazu državne revizije za 2015. godinu. U postupku revizije za 2015. i 2016.
godinu Državni ured za reviziju izmijenio je metodologiju pregleda dokumentacije kojom je prepoznat
problem stambenog zbrinjavanja koji je i do tad postojao, ali u njihovim nalazima nije bio evidentiran.
Ministar je odmah po dostavi nalaza revizije poduzeo mjere za kontrolu namjenskih utrošenih
sredstava na način da je zatražena financijska dokumentacija, računi i ugovori kojima se opravdava
namjensko trošenje kredita, odnosno da stručna komisija Ministarstva neposrednim izvidom na
objektu utvrđuje jesu li ili nisu sredstva namjenski utrošena kod korisnika koji nisu mogli dostaviti ili
dokazati namjensko trošenje.
S obzirom da nije postojao zakonski okvir da se zakonita rješenja o dodjeli stambenih kredita koja nisu
namjenski utrošena stave van snage, bilo je potrebno propisati odredbu kojom će se omogućiti ukidanje postojećih rješenja i prisilna naplata potraživanja. Ovu odredbu ministar je unio u novi Zakon
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (čl. 97., st. 2.) koji je na
snazi od 14. prosinca ove godine.
Prethodno navedena zakonska odredba potrebna je i radi ukidanja rješenja onih korisnika koji nisu
podmirivali svoje obveze po stambenim kreditima, a njih je po nalazu državne revizije 718, u iznosu
od 4.413.581,79 eura. Navedeni dug nastao je prije preuzimanja dužnosti ministra Tome Medveda.
U razdoblju od preuzimanja dužnosti do donošenja novog Zakona, ministar je poduzeo sljedeće mjere
radi discipliniranja onih korisnika koji nisu izvršavali ugovorne obveze:
a) slanje obavijesti o dugovanjima po kreditu uz obvezu podmirenja dugovanja te mogućnost
odobravanja reprograma kredita s produženjem roka otplate (u 2017. godini odobreno je 134
reprograma kredita)
b) obilazak korisnika stanova pod upravljanjem Ministarstva radi utvrđivanja korištenja stana te
direktnog obavještavanja o radnjama koje će se poduzeti ako ne podmire dug odnosno ne
reprogramiraju ga
c) potpisivanje Protokola s Hrvatskom poštanskom bankom o odobravanju stambenih kredita za
hrvatske branitelje po najpovoljnijom kamatnoj stopi (u listopadu 2017.), odnosno stvaranja
mogućnosti da se jednom dijelu korisnika omogući ponovni start u otplati kredita ili se smanji
postojeći dug prije nego se poduzme krajnja drastična mjera, a to je raskid ugovora o kreditu i
poduzimanje najrigoroznije radnje – izbacivanja HRVI iz njihovih domova
d) u prijedlogu uredbe o stambenom zbrinjavanju predlaže se mogućnost poticaja za zatvaranje
postojećeg kredita
Ove mjere pokazat će svoj učinak tijekom 2018. godine.
Važno je napomenuti kako niti jedan kredit za stambeno zbrinjavanje koji je dodijeljen 2016. i 2017.
godine nije bio predmet sporne revizije te je tendenciozno i zlonamjerno iznositi probleme koji se
gomilaju 19 godina te očekivati od sadašnjeg ministra da ih riješi u roku od jedne godine mandata.
Osim očitovanja na mjere stambenog zbrinjavanja, osvrćemo se i na druge mjere iz nalaza državne
revizije:
Podatke o stambenim objektima kojima upravlja Ministarstvo hrvatskih branitelja nije dostavilo
nadležnom državnom tijelu na vrijeme zbog tehničkih problema tog nadležnog tijela, već su oni
dostavljeni naknadno 30. ožujka 2017. godine.
Nakon ukidanja područnih jedinica 2001. godine, Ministarstvo je izgubilo svoje djelatnike koji su
pružali direktnu pomoć korisnicima na terenu po županijama. Kako bi se uklonio ovaj nedostatak, kroz
Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći osnovani su Centri za psihosocijalnu pomoć,
što je rezultiralo povećanim brojem ugovora o djelu vanjskih stručnih suradnika. Ministarstvo je
donošenjem nove Uredbe formiralo područne jedinice, čime će se potreba za većim brojem vanjskih
suradnika smanjiti. Napominjemo kako su u ukupan broj ugovora o djelu uvršteni i ugovori za
specifične poslove koje ne mogu obaviti službenici Ministarstva, a koji su potrebni za odvijanje rada i
programa Ministarstva (članovi stručnih komisija, povjerenstava, svirači mirozova i sl.).
Po pitanju potraživanja za neiskorištena sredstava poticaja za zapošljavanje, Ministarstvo postupa po
predmetima kako bi se naplatila neopravdano utrošena sredstava od korisnika koji nisu ispunili
ugovorne obveze, slanjem dopisa i molbi korisnicima da pravdaju namjenu dodijeljenih sredstava,
odnosno utuživanjem takvih slučajeva nadležnim pravosudnim tijelima. Za nenaplativa potraživanja
(zbog smrti korisnika, brisanja iz sudskog registra, stečaja, likvidacije i sl.) ministar će nakon
provedenih postupaka, sukladno zakonu, donijeti odluku o otpisu.
Popis imovine i obveza (inventura) nije bio cjelovit zbog velikog broja stambenih objekata i
spomenika te nedovoljnog broja ljudi koji bi neposredno na terenu na području čitave RH obišli i fizički popisali svaki stan, odnosno spomenik, u roku od mjesec dana koliko uobičajeno inventura
traje. Do kraja 2017. godine, ministar će donijeti odluku o trajnoj inventuri kojom će biti obuhvaćeni
svi stanovi i spomenici, odnosno terenski obilazak i popisivanje tijekom čitave godine.
Tijekom 2015. godine prekovremeni rad od preko 180 sati u jednoj godini ostvarila su 22 zaposlenika
Ministarstva te je u 2016. godini taj broj smanjen na deset zaposlenika, a radi se zaposlenicima koji
obavljaju poslove osobnog prijevoza državnih dužnosnika za potrebe obilježavanja obljetnica i
prigodnih datuma u dane vikenda te za potrebe stambenih izvida.
Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved svjestan je svih problema nagomilanih tijekom proteklih
godina kao i obveze njihovog rješavanja, ali ne može preuzeti odgovornost za radnje koje nisu
poduzimane prije njegovog mandata. Ministar brine o zakonitosti postupanja Ministarstva kojem je na
čelu te poduzima sve pravne i zakonske mogućnosti kako bi ispravio zatečeno stanje, vodeći računa o
osjetljivoj braniteljskoj populaciji te zaštiti sredstava državnog proračuna,stoji u priopćenju Ministarstva hrvatskih branitelja.

KATEGORIJE
OZNAKE
Podijeli

KOMENTARI